Jigokuhen (light)

 

by Ryūnosuke Akutagawa
directed by Donghan Yan

 

lights: Xinyuan Li, Yilun He

set: Chi Zhangg

ET Theatre, Shanghai