top of page

The Postman

(set, light)

 

by Zongxi Li
directed by Ke Zhou

 

set: Xinyuan Li

lights: Xinyuan Li

projection: Wenbo Huang

Duanjun Theatre, Shanghai

bottom of page