The Godfather (light)

 

Adapted and directed

by Xuesong Han

 

lights: Xinyuan Li

set: Dinwei Xu, Zhaoqi Zuo

costumes: Jiachen Sun

STA Grand Theatre, Shanghai